Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1282

Utkom från trycket den 19 december 2017
Lag om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina;
utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § och bilagan till lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:20, bet. 2017/18:SkU5, rskr. 2017/18:81.

2) Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Folkrepubliken Kina undertecknade den 16 maj 1986 tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet, i den lydelse detta har genom de protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 18 november 1999 respektive den 5 juni 2017, ska gälla som lag här i landet.

2)

Senaste lydelse 2000:211.

Avtalet och protokollet är avfattade på kinesiska, svenska och engelska. Den svenska och den engelska texten, efter de ändringar som nämns i första stycket, framgår av bilagan till denna lag.

Bilaga

Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

 

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the People's Republic of China, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

 

Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst har kommit överens om följande:

 

 

 

Protocol

 

Protokoll

 

 

 

To Article 15

 

Till artikel 15

 

It is understood that where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

Avtalet förutsätter att, när en person med hemvist i Sverige förvärvar ersättning på grund av anställning ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), sådan ersättning beskattas endast i Sverige.

 

With respect to revenue from international traffic

 

Avseende intäkter från internationell trafik

 

1. Notwithstanding the provisions of Article 2 of the Agreement, revenue derived from a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be exempt from any tax in the first-mentioned State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 i avtalet ska intäkt som förvärvas från en avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, undantas från beskattning i den förstnämnda staten.

 

2. Notwithstanding paragraph 1, Sweden is not obligated to grant any exemptions from value added tax that is contrary to EU law.

 

2. Utan hinder av punkt 1 är Sverige inte skyldigt att medge undantag från mervärdesskatt i strid med EU-lagstiftning.

 

3. Any limitations regarding exemption from value added tax that follows from paragraph 2 may be applied on a reciprocal basis by China.

 

3. Alla sådana begränsningar för undantag som följer av punkt 2 får på reciprok basis tillämpas av Kina.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of these exemptions.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna får träffa överenskommelse om genomförandet av dessa undantag.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta protokoll.

 

Done at Stockholm, this 16th day of May, 1986, in duplicate in the Chinese, Swedish and English languages, all texts being equally authentic. In the case of doubt, however, the English text shall prevail.

 

Som skedde i Stockholm den 16 maj 1986 i två exemplar på kinesiska, svenska och engelska språken vilka texter alla äger lika vitsord. I fall av tvivelsmål äger dock den engelska texten företräde.

 

For the Government of the Kingdom of Sweden

 

För Konungariket Sveriges regering:

 

Sten Andersson

 

Sten Andersson

 

For the Government of the People's Republic of China

 

För Folkrepubliken Kinas regering:

 

Wu Xueqian

 

Wu Xueqian

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1282

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Lagen tillämpas från dagen för ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Claes Lundgren
(Finansdepartementet)