Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:200

Publicerad den 17 april 2018
Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Utfärdad den 12 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:74, bet. 2017/18:SkU13, rskr. 2017/18:200.

Bilaga 12)

Stockholms kommun

1. Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

Stockholms innerstad

GIF SFS2018-0200_01_gif

Essingeleden

GIF SFS2018-0200_02_gif

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartorna. I fråga om kartan som benämns Essingeleden gäller detta för passage på Essingeleden över den streckade linjen på kartan, dock inte för trafik till och från Drottningholmsvägen öster om Essingeleden eller till och från Lindhagensgatan.

Dag före helgdag ska, om inget annat framgår av tredje eller fjärde stycket, ingen skatt tas ut.

Skatt ska tas ut för

– dag före långfredagen,

– dag före Kristi himmelsfärdsdag, och

– dag före alla helgons dag.

Skatt ska även tas ut för, om de infaller på en vardag utom lördag,

– dag före första maj och

– dag före nationaldagen.

Under juli månad ska ingen skatt tas ut förutom för de fem första vardagarna utom lördag i den månaden.

Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

Med högsäsong avses 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Med lågsäsong avses övrig tid.

Stockholms innerstad

Tider klockan

 

Skattebelopp kronor lågsäsong

 

Skattebelopp kronor högsäsong

 

6.00–6.29

 

15

 

15

 

6.30–6.59

 

25

 

30

 

7.00–8.29

 

35

 

45

 

8.30–8.59

 

25

 

30

 

9.00–9.29

 

15

 

20

 

9.30–14.59

 

11

 

11

 

15.00–15.29

 

15

 

20

 

15.30–15.59

 

25

 

30

 

16.00–17.29

 

35

 

45

 

17.30–17.59

 

25

 

30

 

18.00–18.29

 

15

 

20

 

Essingeleden

Tider klockan

 

Skattebelopp kronor lågsäsong

 

Skattebelopp kronor högsäsong

 

6.00–6.29

 

15

 

15

 

6.30–6.59

 

22

 

27

 

7.00–8.29

 

30

 

40

 

8.30–8.59

 

22

 

27

 

9.00–9.29

 

15

 

20

 

9.30–14.59

 

11

 

11

 

15.00–15.29

 

15

 

20

 

15.30–15.59

 

22

 

27

 

16.00–17.29

 

30

 

40

 

17.30–17.59

 

22

 

27

 

18.00–18.29

 

15

 

20

 

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 105 kronor under lågsäsong och 135 kronor under högsäsong.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:200

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Marc Gren
(Finansdepartementet)