Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:417

Publicerad den 8 maj 2018
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 kap. 9 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.

2) En värderingsteknisk ledamot i förvaltningsrätten ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig, i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Ledamoten ska ha sakkunskap i fråga om fastighetsvärdering. Bland de värderingstekniska ledamöterna ska det finnas sådan sakkunskap om olika slag av fastigheter.

2)

Senaste lydelse 2009:793.

Bestämmelsen i 20 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ska också tillämpas på en värderingsteknisk ledamot.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:417

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)