Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Publicerad den 8 juni 2018
Utfärdad den 31 maj 2018

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Förordningen är meddelad med stöd av

Termer och uttryck

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Föreskrifter

3 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om

  • lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och

  • tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 11 a § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

SFS 2020:1020

Godkännanden och anmälningar

4 §

Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

5 §

Den som avser att sälja varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska anmäla detta till Skatteverket.

6 §

Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

  1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

  2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

  3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

    1. har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

    2. efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

7 §

En sådan ansökan som avses i 4 § eller en sådan anmälan som avses i 5 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:704

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2020:1020

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.