Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:789

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 kap. 2 a § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2) Grundläggande beslut om taxering av en fastighet får fattas genom automatiserad behandling om en klargörande motivering för beslutet får utelämnas enligt 32 § första stycket förvaltningslagen (2017:900).

2)

Senaste lydelse 1999:630.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:789

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)