Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:818

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 a § lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2) Bestämmelserna i 3639 §§ förvaltningslagen (2017:900) om rättelse och ändring av beslut tillämpas inte i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt denna lag.

2)

Senaste lydelse 2008:1381.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:818

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Marc Gren
(Finansdepartementet)