Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1163

Publicerad den 26 juni 2018
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 11 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382.

2) Med ersättning för arbete likställs i denna lag

2)

Senaste lydelse 2011:1257.

  1. kostnadsersättning och sådan ersättning som enligt 10 kap. 3 § andra stycket 9 och 10 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska räknas som ersättning för arbete,

  2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),

  3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut till den person som sjuklönen avser,

  4. forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person,

  5. ersättning från semesterkassa, och

  6. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) när en medlem har gått ur en ekonomisk förening.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1163

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Ingrid Björnsson
(Finansdepertamentet)