Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1890

Publicerad den 30 november 2018
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

1)

Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26.

dels att 26 kap. 36 § ska upphöra att gälla,

dels att 41 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

2) Revision får göras hos

2)

Senaste lydelse 2018:701.

 1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),

 2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,

 3. den som har anmält sig för registrering,

 4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,

 5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap. 2 §,

 6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

 7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

 8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

 9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

 10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

 11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och

 12. den som har ansökt om godkännande som registrerad mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1890

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)