Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1891

Publicerad den 30 november 2018
Lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

1)

Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26.

dels att 8, 10–14 och 16 §§ och rubriken närmast före 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast före 10 § en ny rubrik av följande lydelse.

Skattskyldiga

8 §

Skattskyldig enligt denna lag är den som

 1. godkänts som lagerhållare enligt 10 §,

 2. i egenskap av registrerad mottagare enligt 10 a § från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor,

 3. i annat fall än som avses i 1 yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, eller

 4. i annat fall än som avses i 1 eller 2 från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor.

Lagerhållare och registrerade mottagare

10 §

Som lagerhållare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt

  a) tillverka skattepliktiga varor,

  b) från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,

  c) importera skattepliktiga varor från tredjeland, eller

  d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare,

 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare, och

 3. inte är godkänd som registrerad mottagare enligt 10 a §.

Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

10 a §

Som registrerad mottagare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,

 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som sådan mottagare, och

 3. inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §.

Godkännande som registrerad mottagare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om den registrerade mottagaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

11 §

Om en godkänd lagerhållare eller registrerad mottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 12 § 1 eller 3 inträder efter konkursbeslutet.

12 §

Skyldighet att betala skatt inträder

 1. för den som är godkänd lagerhållare, när

  a) en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

  b) en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,

  c) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

  d) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

 2. för den som är skattskyldig enligt 8 § 3, när den skattepliktiga varan tillverkas,

 3. för den som är skattskyldig enligt 8 § 2 eller 4, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,

 4. för den som är skattskyldig enligt 9 §, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

13 §

Skattskyldigheten inträder inte för en skattepliktig vara som

 1. säljs direkt från en utländsk säljare till en konsument i Sverige, och

 2. levereras från ett område utanför Sveriges territorium.

Skattskyldigheten inträder inte heller för en skattepliktig vara som skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt för.

14 §

För en godkänd lagerhållare inträder inte skattskyldighet för en skattepliktig vara som levereras till en köpare i ett annat land.

För en godkänd lagerhållare inträder inte heller skattskyldighet för en skattepliktig vara i vilken samtliga de delar som avses i 5 och 6 §§

 1. fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

 2. lämnats för avfallsåtervinning, eller

 3. återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga varor.

16 §

Beslut enligt 10 eller 10 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1891

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Jan Larsson
(Finansdepartementet)