Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1961

Publicerad den 4 december 2018
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 22 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.

2) Vid prövning av mål om allmän eller förenklad fastighetstaxering ska kammarrätten bestå av tre lagfarna ledamöter och två sådana särskilda ledamöter som anges i 5 §. Om en av ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför om tre av de kvarvarande ledamöterna är ense om slutet.

2)

Senaste lydelse 2001:1218.

Kammarrätten är domför utan särskilda ledamöter vid prövning av

  1. mål som rör en rättsfråga som inte kräver teknisk sakkunskap,

  2. mål i en serie, om särskilda ledamöter har deltagit när kammarrätten har avgjort något annat mål i serien och den fråga som förekommer i målet har prövats i det andra målet, eller

  3. mål om taxering av en fastighet som utgörs av en obebyggd tomt eller som till huvudsaklig del används för bostadsändamål, om det inte på grund av målets art finns skäl för att särskilda ledamöter ska delta i handläggningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1961

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)