Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2085

Publicerad den 21 december 2018
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:1, bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62.

2) Arbetsgivaravgifterna är 19,80 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2)

Senaste lydelse 2016:1056.

1. sjukförsäkringsavgift

 

3,55 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,60 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

0,60 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

2,64 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,20 %

 

3) Egenavgifterna är 17,35 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

3)

Senaste lydelse 2016:1056.

1. sjukförsäkringsavgift

 

3,64 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,60 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

0,60 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

0,10 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,20 %

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2085

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2018.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)