Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:129

Publicerad den 19 mars 2019
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)2)

1)

Prop. 2018/19:45, bet. 2018/19:SkU15, rskr. 2018/19:153.

2)

Senaste lydelse av

22 kap. 27 § 2018:627

31 kap. 33 c § 2018:627

rubriken närmast före 22 kap. 27 § 2018:627.

dels att 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 22 kap. 27 § ska utgå,

dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § och 31 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

3) I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

3)

Senaste lydelse 2018:627. Ändringen innebär bl.a. att sista strecksatsen tas bort.

 • överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

 • samfällighet (5 och 6 §§),

 • räntebidrag (7 §),

 • pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

 • avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

 • tjänstepensionsavtal (11 §),

 • underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),

 • skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

 • elcertifikat (14 §),

 • utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

 • schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

 • schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

 • investeraravdrag (23 och 24 §§),

 • skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), och

 • utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §).

4) Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 och 23–26 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

4)

Senaste lydelse 2018:2037.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

5) I detta kapitel finns bestämmelser om

5)

Senaste lydelse 2018:627.

 • uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),

 • uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

 • uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),

 • uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 a §§),

 • uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),

 • uppgift om tillkommande belopp (20 §),

 • uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),

 • uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),

 • uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),

 • uppgift om tillskott och uttag (30 §),

 • uppgift om betalning till utlandet (31 §),

 • uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),

 • uppgifter om skattereduktion (33–33 b §§), och

 • uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:129

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som avser kalenderåret 2019.

3. I en sådan kontrolluppgift enligt den upphävda 22 kap. 27 § som avser kalenderåret 2019 ska uppgift lämnas endast om medlemsavgifter som har betalats före den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)