Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:375 Publicerad den 7 juni 2019Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)Utfärdad den 29 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241. föreskrivs att 3 kap. 1 § och 8 kap. 2 § vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.3 kap.1 §1 §Motorcyklar och bilar samt släpvagnar med skattevikt över 750 kilogram är skattepliktiga för saluvagnsskatt om de får användas med stöd av en saluvagnslicens som har meddelats enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.8 kap.2 §2 §Vid återbetalning av vägtrafikskatt ska räknas avsådan vägtrafikskatt som är förfallen till betalning och som inte har betalats, ochsådana avgifter för registrering enligt vägtrafikdatalagen (2019:369) som ska betalas i samband med betalning av vägtrafikskatt.I fråga om avräkningen ska bestämmelserna i 4 kap. 1–5 och 10 §§ och i 7 kap. tillämpas på motsvarande sätt.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMarc Gren(Finansdepartementet)