Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2019-0447

SFS 2019:447

Publicerad den 12 juni 2019
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 och 1 b §§ och 6 a kap. 2 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:94, bet. 2018/19:SkU22, rskr. 2018/19:249.

2) Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

2)

Senaste lydelse 2017:1231.

 

KN-nr

 

Slag av bränsle

 

Skattebelopp

 
 
 
 
 
 

Energiskatt

 

Koldioxidskatt

 

Summa skatt

 

1.

 

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 
 
 

– motorbensin

 

3 kr 95 öre per liter

 

2 kr 62 öre per liter

 

6 kr 57 öre per liter

 
 
 

– alkylatbensin

 

2 kr 00 öre per liter

 

2 kr 62 öre per liter

 

4 kr 62 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 98 öre per liter

 

2 kr 62 öre per liter

 

6 kr 60 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

 

4 kr 84 öre per liter

 

2 kr 62 öre per liter

 

7 kr 46 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

887 kr per m3

 

3 360 kr per m3

 

4 247 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1

 

2 389 kr per m3

 

2 236 kr per m3

 

4 625 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

2 694 kr per m3

 

2 236 kr per m3

 

4 930 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

2 852 kr per m3

 

2 236 kr per m3

 

5 088 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11–2711 19 00

 

Gasol m.m. som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

3 535 kr per 1 000 kg

 

3 535 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

1 140 kr per 1 000 kg

 

3 535 kr per 1 000 kg

 

4 675 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 2711 21 00 Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

2 516 kr per 1 000 m3

 

2 516 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

981 kr per 1 000 m3

 

2 516 kr per 1 000 m3

 

3 497 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

675 kr per 1 000 kg

 

2 924 kr per 1 000 kg

 

3 599 kr per 1 000 kg

 

7.

 

2710 11 31

 

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

 

3 kr 98 öre per liter

 

2 kr 62 öre per liter

 

6 kr 60 öre per liter

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

 1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

 2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

 3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

 4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och

 5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

3) För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår.

3)

Senaste lydelse 2017:1231.

För bränslen som avses i

 1. 1 § första stycket 3 a samt 4–6 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,

 2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska

  a) koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket, och

  b) energiskatt betalas med belopp som motsvarar summan av de i 1 § angivna energiskatte- och koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt tillägg av två procentenheter, med avdrag för det omräknade koldioxidskattebeloppet enligt a.

Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018.

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela kronor och ören.

4) För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 1 930 kronor per kubikmeter bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

4)

Senaste lydelse 2016:1072.

 1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller

 2. vattenbruksverksamhet.

När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) medges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:447

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Beloppet som anges i 6 a kap. 2 a § i den nya lydelsen ska vara 2 236 kronor per kubikmeter för sådan förbrukning som sker från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2019. För denna förbrukning ska även befrielse från energiskatt medges med 194 kronor per kubikmeter.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Jan Larsson
(Finansdepartementet)