Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:455

Publicerad den 13 juni 2019
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

1)

Prop. 2018/19:92, bet. 2018/19:SkU21, rskr. 2018/19:248.

dels att 22 kap. 1 §, 26 kap. 35 §, 31 kap. 33 § och 38 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 22 § och 23 kap. 7 §, och närmast före 22 kap. 22 § en ny rubrik av följande lydelse.

2) I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

2)

Senaste lydelse 2019:129.

 • överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

 • samfällighet (5 och 6 §§),

 • räntebidrag (7 §),

 • pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

 • avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

 • tjänstepensionsavtal (11 §),

 • underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),

 • skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

 • elcertifikat (14 §),

 • utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

 • schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

 • schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

 • gåva (22 §),

 • investeraravdrag (23 och 24 §§),

 • skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), och

 • utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §).

Gåva

3) Kontrolluppgift ska lämnas om sådan gåva som avses i 67 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), om den som har lämnat gåvan är känd. Kontrolluppgift ska lämnas för den som har gett gåvan av den som tagit emot gåvan. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det gåvobelopp som har tagits emot under året.

3)

Tidigare 22 § upphävd genom 2015:768.

4) En utländsk gåvomottagare som gör en sådan ansökan som avses i 9 § lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, ska samtidigt ge in ett åtagande om att lämna kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 §.

4)

Tidigare 7 § upphävd genom 2015:768.

5) Särskilda skattedeklarationer ska, om inte annat följer av 37 §, lämnas enligt följande uppställning:

5)

Senaste lydelse 2015:892.

Deklaration som avses i

 

ska ha kommit in till Skatteverket senast

 

7 § första stycket

 

den 26 i månaden efter redovisningsperiodens utgång

 

7 § andra stycket

 

35 dagar efter förvärvet

 

7 § tredje stycket

 

den 26 i andra månaden efter den månad då det nya transportmedlet levererades

 

8 § 1

 

fem dagar efter den händelse som medför skattskyldighet

 

8 § 2

 

vid den händelse som medför skattskyldighet

 

9 §

 

den 12 i månaden efter den månad då den skattepliktiga ersättningen kom den skattskyldige till del, med undantag för januari och augusti då deklarationen i stället ska ha kommit in senast den 17

 

6) Den som begär skattereduktion för hushållsarbete, gåva eller mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. 1133 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

6)

Senaste lydelse 2015:768.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete lämnas.

7) Fastställda formulär ska användas för att lämna

7)

Senaste lydelse 2017:185.

 1. kontrolluppgifter,

 2. åtagande

  a) enligt 10 kap. 22 § om att göra skatteavdrag,

  b) enligt 23 kap. 6 § om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring,

  c) enligt 23 kap. 7 § om att lämna kontrolluppgifter om gåvor, och

  d) enligt 23 kap. 8 § om att lämna vissa kontrolluppgifter,

 3. deklarationer,

 4. land-för-land-rapporter,

 5. särskilda uppgifter, och

 6. periodiska sammanställningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:455

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Lagen tillämpas inte på gåvor som lämnats före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)