Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:459

Publicerad den 14 juni 2019
Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)2)

1)

Prop. 2018/19:88, bet. 2018/19:SkU19, rskr. 2018/19:246.

2)

Lagen omtryckt 2008:803.

dels att bilaga 24.1 och 24.2 ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 och 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1206) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

2. Bestämmelserna i 9 kap. 5 §, 14 kap. 16 a §, 17 kap. 33 §, 18 kap. 12 §, 19 kap. 15 §, 20 kap. 13 §, 24 kap. 1–4, 10, 15–29, 31–37 och 39–41 §§, 25 kap. 2 och 12 §§, 25 a kap. 23 och 23 a §§, 30 kap. 6 a §, 37 kap. 26 a och 28 §§, 38 kap. 17 §, 38 a kap. 17 och 23 §§, 39 kap. 8 a, 14 och 23 §§, 40 kap. 18 §, 48 kap. 17 och 27 §§, 56 kap. 8 § och 65 kap. 10 § i den nya lydelsen och de nya bestämmelserna i 24 a kap. tillämpas första gången för beskattningsår, eller i fråga om svenska handelsbolag räkenskapsår, som börjar efter den 31 december 2018.

För beskattningsår som omfattar längre tid än tolv månader och som börjar före den 1 januari 2019 och avslutas efter den 31 december 2018 får ett negativt räntenetto enligt 24 kap. 21–29 §§ som belöper sig på perioden från och med den 1 januari 2019 till utgången av det beskattningsåret, eller i fråga om svenska handelsbolag räkenskapsåret, inte dras av.

7. Bestämmelserna i 34 kap. 6, 18 och 20 §§, 50 kap. 5 § och 65 kap. 8 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

Bilaga 24.13)

Associationsformer som avses i 24 kap. 34 § andra stycket 1:

– bolag som enligt belgisk rättsordning kallas ”société anonyme”/”naamloze vennootschap”, ”société en commandite par actions”/”commanditaire vennootschap op aandelen”, ”société privée à responsabilité limitée”/”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative à responsabilité limitée”/”coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative à responsabilité illimitée”/”coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, ”société en nom collectif”/”vennootschap onder firma” eller ”société en commandite simple”/”gewone commanditaire vennootschap” samt offentliga företag som antagit någon av de ovan nämnda associationsformerna och andra bolag som bildats i enlighet med belgisk lagstiftning och som omfattas av belgisk bolagsskatt,

Bilaga 24.24)

Skatter som avses i 24 kap. 34 § andra stycket 3:

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:459

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)