Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:489

Publicerad den 26 juni 2019
Lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Utfärdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 och 3 a §§ lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288.

3 §

Skatt ska betalas för varor hänförliga till följande KN-nr:

 1. 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40,

 2. 8422 11,

 3. 8450 11, 8450 12 och 8450 19,

 4. 8451 21,

 5. 8471 30, 8471 41 och 8471 49,

 6. 8508 11,

 7. 8516 50 och 8516 60,

 8. 8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62,

 9. 8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89,

 10. 8521 10 och 8521 90,

 11. 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99,

 12. 8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73, samt

 13. 9504 50.

För en skattepliktig vara som avses i första stycket 1–4, 6 eller 7 ska skatt betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.

För en skattepliktig vara som avses i första stycket 5 eller 8–13 ska skatt betalas med 160 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.

Vid beräkning av skatt enligt andra och tredje styckena ska varans nettovikt avrundas nedåt till närmaste helt gram.

3 a §

2) För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska skatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 3 § andra och tredje styckena angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018.

2)

Senaste lydelse 2017:1222.

Beloppen enligt första stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:489

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Jan Larsson
(Finansdepartementet)