Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:999

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.1) samt 1 § ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:1198.

Förordning om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, region, kommun, m.m.

2) Om staten, region, kommun eller annan liknande menighet enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av den förvaltningsmyndighet eller annan som utövar vården och inseendet över den fastighet eller som har handhaft den rörelse som omfattas av deklarationsskyldigheten.

2)

Senaste lydelse 2011:1438.

Om en fond som förvaltas av en statlig myndighet är skyldig att lämna deklaration, ska skyldigheten fullgöras av denna myndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:999

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)