Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1148

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:20, bet. 2019/20:SkU10, rskr. 2019/20:71.

Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är ett befintligt konto ett rapporteringspliktigt konto

  1. om det innehas av en eller flera enheter som har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, eller

  2. om det innehas av en eller flera enheter som är passiva icke-finansiella enheter och över vilka en eller flera fysiska personer som har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion har bestämmande inflytande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1148

1. Denna lag träder i kraft den 13 december 2019.

2. Lagen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Claes Lundgren
(Finansdepartementet)