Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar

Publicerad den 6 februari 2020
Utfärdad den 30 januari 2020

Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Förordningen är meddelad med stöd av

Termer och uttryck

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Föreskrifter

Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Godkännanden och anmälningar

Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare fattas efter särskild ansökan.

Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

  1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

  2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

  3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

    1. har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

    2. efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:33

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2020.