Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar

Publicerad den 6 februari 2020
Utfärdad den 30 januari 2020

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Förordningen är meddelad med stöd av

Termer och uttryck

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Föreskrifter

3 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Godkännanden och anmälningar

4 §

Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare fattas efter särskild ansökan.

5 §

Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

  1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

  2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

  3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

    1. har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

    2. efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

6 §

En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:33

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2020.