Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:482

Publicerad den 6 juni 2020
Lag om upphävande av lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb
Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb ska upphöra att gälla vid utgången av september 2020.

1)

Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)