Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:562

Publicerad den 18 juni 2020
Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Utfärdad den 17 juni 2020

Regeringen föreskriver1) att lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska träda i kraft.

1)

Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2018/822.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:562

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

2. I stället för vad som föreskrivs i 12 f § ska Skatteverket, i fråga om rapporteringspliktiga arrangemang där genomförandet av arrangemanget har påbörjats efter den 24 juni 2018 och före ikraftträdandet, lämna upplysningar senast den 31 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Claes Lundgren
(Finansdepartementet)