Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:625

Publicerad den 27 juni 2020
Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1999:673) om skatt på avfall

1)

Prop. 2019/20:124, bet. 2019/20: SkU25, rskr. 2019/20:357.

dels att 3 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 och 13 §§, och närmast före 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

2) Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte för anläggningar som används för deponering eller förvaring av enbart

2)

Senaste lydelse 2000:1429.

 1. ett eller flera av följande avfallsslag, nämligen

  a) jord, grus, sand, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,

  b) bergrester från gruvindustriell verksamhet,

  c) avfallssand från gruvindustriell verksamhet och avfall från vattenrening vid sådan verksamhet samt järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,

 2. radioaktivt avfall,

 3. vattenverksslam i slambassäng, eller

 4. flytande avfall i vassbädd.

I fråga om avfall från vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets gäller första stycket 1 endast under förutsättning att deponering eller förvaring sker tillsammans med avfallssand från gruvindustriell verksamhet.

11 §

3) Den som är skattskyldig får göra avdrag även för skatt på

3)

Senaste lydelse 2008:242.

 1. vatten eller stabiliserande ämnen som utanför anläggningen tillsatts till aska,

 2. förorenad jord från marksanering,

 3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,

 4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,

 5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,

 6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund av verksamhet vid Falu koppargruva,

 7. asbesthaltigt avfall,

 8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,

 9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,

 10. askor från eldning av avsvärtningsslam,

 11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat,

 12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,

 13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,

 14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,

 15. slagger från metallurgiska processer,

 16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och råjärn,

 17. oljehaltigt glödskalsslam,

 18. metallhydroxidslam,

 19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställning av koppar, zink och bly,

 20. katodrester och blästerstoft vid framställning av aluminium,

 21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolegeringar,

 22. gjuterisand,

 23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas, och

 24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst tio kilobecquerel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten fastlagt för deponering av sådan aska.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 ska askans torrvikt användas.

Återbetalning

12 §

Om avfall flyttas från ett område som upphört att vara en sådan anläggning som avses i 1 § första eller andra stycket, medges återbetalning av skatten på avfallet om avfallet

 1. förs in på en sådan anläggning som avses i 1 § första stycket, eller

 2. tas emot på en plats där avfallet är avsett att

  a) förbrännas, eller

  b) behandlas för materialåtervinning.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatteverket av den som var skattskyldig enligt 7 § vid den tidpunkt då området upphörde att vara en sådan anläggning som avses i 1 § första eller andra stycket.

Återbetalning enligt första stycket medges inte om möjlighet till avdrag för skatten följer av andra bestämmelser i denna lag.

13 §

Ansökan om återbetalning enligt 12 § ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. För att återbetalning enligt 12 § ska beviljas krävs att skatten för ett kalenderkvartal uppgår till minst 1 000 kr.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:625

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Jan Larsson
(Finansdepartementet)