Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:950

Publicerad den 18 november 2020
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152)2)

1)

Prop. 2019/20:196, bet. 2020/21:SkU3, rskr. 2020/21:32.

2)

Senaste lydelse av 20 kap. 2 a § 2018:789.

dels att 20 kap. 2 a § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 10 kap. 2 §, 13 kap. 2 och 3 §§ och 18 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

3) Byggnader ska indelas i de byggnadstyper som anges i det följande.

3)

Senaste lydelse 2015:60.

Småhus

 

Byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till sådan byggnad ska höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad.

 
 

Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre och högst tio familjer ska tillhöra byggnadstypen småhus, om byggnaden ligger på fastighet med åkermark, betesmark, produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner eller skogligt impediment.

 
 

Byggnad som hör till en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme kan inte utgöra småhus.

 

Ägarlägenhet

 

Byggnad som hör till en tredimensionell fastighet och som är inrättad till bostad åt en enda familj.

 

Hyreshus

 

Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Byggnad med förrådsutrymme, som ligger i anslutning till hyreshus och som behövs för verksamheten, ska utgöra hyreshus.

 
 

Byggnad som är inrättad till bostad och som hör till en tredimensionell fastighet ska utgöra hyreshus om den är inrättad till bostad åt fler än en enda familj. Byggnad som är inrättad till bostad och som hör till ett tredimensionellt fastighetsutrymme ska utgöra hyreshus.

 
 

Till hyreshus ska dock inte räknas byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre och högst tio familjer, om den ingår i lantbruksenhet.

 

Ekonomibyggnad

 

Byggnad som är inrättad för jordbruk eller skogsbruk och som inte är inrättad för bostadsändamål, såsom djurstall, loge, lada, maskinhall, lagerhus, magasin och växthus.

 
 

Växthus, djurstall och ridhus som inte har anknytning till jordbruk eller skogsbruk.

 

Kraftverksbyggnad

 

Byggnad som är inrättad för kommersiell produktion av elektrisk starkström. Även byggnad för vattenreglering, för lagring av bränsle och annan byggnad för produktionen utgör kraftverksbyggnad.

 

Industribyggnad

 

Byggnad som är inrättad för industriell verksamhet och som inte utgör kraftverksbyggnad.

 

Specialbyggnad

 

Med specialbyggnad avses

 
 

Försvarsbyggnad

 

Byggnad som används för försvarsändamål eller ekonomisk försvarsberedskap, om byggnaden inte är en fristående industriell anläggning. Även mässbyggnad ska utgöra försvarsbyggnad.

 
 

Kommunikationsbyggnad

 

Garage, hangar, lokstall, terminal, stationsbyggnad, expeditionsbyggnad, vänthall, godsmagasin, reparationsverkstad och liknande, om byggnaden används för allmänna kommunikationsändamål.

 
 
 

Byggnad som används i Statens järnvägars, Luftfartsverkets, Trafikverkets, Teracom Aktiebolags, Sveriges Radio Aktiebolags, Sveriges Television Aktiebolags och Sveriges Utbildningsradio Aktiebolags verksamhet.

 
 

Distributionsbyggnad

 

Byggnad som ingår i överförings- eller distributionsnätet för gas, värme, elektricitet eller vatten samt gasturbin och annan byggnad som används för att upprätthålla balansen i elsystemet.

 
 

Värmecentral

 

Byggnad för produktion och distribution av varmvatten för uppvärmning, dock inte sådan anläggning som även är inrättad för produktion av elektrisk starkström för yrkesmässig distribution.

 
 

Reningsanläggning

 

Vattenverk, avloppsreningsverk, anläggning för förvaring av radioaktivt avfall, sopstation och liknande samt pumpstation som hör till sådan anläggning. Som reningsanläggning avses inte anläggning där verksamheten i allt väsentligt utgör ett led i en industriell process.

 
 

Vårdbyggnad

 

Byggnad som används för sjukvård, missbrukarvård, omsorger om barn och ungdom, kriminalvård, åldringsvård eller omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. Annan byggnad än som nu har nämnts ska utgöra vårdbyggnad, om den används som hem åt personer som behöver institutionell vård eller tillsyn.

 
 

Bad-, sport- och idrottsanläggning

 

Byggnad som används för bad, sport, idrott och liknande, om allmänheten har tillträde till anläggningen.

 
 

Skolbyggnad

 

Byggnad som används för undervisning eller forskning vid

skola som anordnas av staten

skola som anordnas med statsbidrag och

skola vars undervisning står under statlig tillsyn.

 
 
 

Byggnad som används som elevhem eller skolhem för elever vid sådana skolor.

 
 

Kulturbyggnad

 

Byggnad som används för kulturellt ändamål såsom teater, biograf, museum och liknande.

 
 

Ecklesiastikbyggnad

 

Kyrka eller annan byggnad som används för religiös verksamhet.

 
 
 

Krematorium och annan byggnad som används för begravningsverksamhet.

 
 

Allmän byggnad

 

Byggnad som tillhör staten, kommun eller annan menighet och som används för allmän styrelse, förvaltning, rättsvård, ordning eller säkerhet samt fritidsgård och byggnad med likartad användning. Som allmän byggnad ska inte anses byggnad som används för statens affärsdrivande verksamhet.

 

Övrig byggnad

 

Byggnad som inte ska utgöra någon av de tidigare nämnda byggnadstyperna.

 

4) I småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, specialenhet och industrienhet ska endast ingå egendom som ligger samlad och som utgör en ekonomisk enhet.

4)

Senaste lydelse 2009:105.

Växthus, djurstall och ridhus som inte har anknytning till jordbruk eller skogsbruk ska bilda egen lantbruksenhet.

5) Som riktvärde för en värderingsenhet avseende en sådan maskinhall, gårdsverkstad och liknande som är av normal beskaffenhet får endast värden i en fastställd värdeserie anges.

5)

Senaste lydelse 2015:60.

6) Som värde per hektar åkermark som är tillfredsställande dränerad och är av genomsnittlig beskaffenhet får endast anges värden i en fastställd värdeserie.

6)

Senaste lydelse 1997:451.

7) Inom varje värdeområde ska riktvärden för åker bestämmas för skilda förhållanden för en eller flera av följande värdefaktorer.

7)

Senaste lydelse 2015:60.

Storlek

 

Med storlek avses åkermarkens areal.

 

Beskaffenhet

 

Med beskaffenhet avses åkermarkens produktionsförmåga och brukningsförhållanden.

 
 

För värdefaktorn beskaffenhet ska det finnas tre eller fem klasser, där mittklassen svarar mot genomsnittlig beskaffenhet inom värdeområdet.

 

Dränering

 

Med dränering avses åkermarkens dräneringsförhållanden.

 
 

För värdefaktorn dränering ska det finnas två klasser.

 

8) Allmän och förenklad fastighetsdeklaration ska, om annat inte sägs i 5 §, innehålla följande uppgifter:

8)

Senaste lydelse 2003:650.

 • fastighetsägarens namn, postadress och personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

 • kommun och distrikt där fastigheten ligger,

 • fastighetens gatuadress eller annan benämning,

 • fastighetens officiella beteckning,

 • fastighetens areal av olika ägoslag, användning och byggnader,

 • hyror och därmed jämförlig avkastning av fastigheten,

 • särskilda förmåner och förpliktelser som hör till fastigheten,

 • sådana förhållanden som i övrigt behövs för att bestämma de värdefaktorer som taxeringen enligt bland annat 8–15 kap. ska grunda sig på,

 • om fastigheten har olika ägare till skilda delar av marken, och

 • om fastigheten innehas med tomträtt.

Förslag till fastighetstaxering ska grundas på av Skatteverket kända uppgifter. Förslaget ska innehålla uppgifter som är nödvändiga för fastighetstaxeringen.

Förslaget till skogsbruksvärde ska i första hand grundas på det virkesförråd som enligt Skogsstyrelsens skogliga grunddata finns på taxeringsenheten och i andra hand på de uppgifter som bestämts vid närmast föregående fastighetstaxering. Virkesförrådet ska justeras med områdesvis fastlagda volymtillväxtprocenter och kända uppgifter om avverkningar efter den senast verkställda laserskanningen från skogliga grunddata eller taxeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:950
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 10 kap. 2 §, 13 kap. 2 och 3 §§ och 18 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering 2023.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)