Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:953

Publicerad den 18 november 2020
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 12 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:190, bet. 2020/21:SkU5, rskr. 2020/21:33.

2) En ersättning är avgiftsfri om den

2)

Senaste lydelse 2009:1064.

  1. är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

  2. undantas från skatteplikt enligt 6 § 1 eller 2 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

  3. undantas från skatteplikt enligt 8 § 5 eller 6 lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:953
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

  2. Bestämmelsen i 2 kap. 12 § i dess äldre lydelse tillämpas på lön eller annan därmed jämförlig förmån för arbete som utförs före den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)