Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1060

Publicerad den 2 december 2020
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

2) I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av systemen för social trygghet (socialavgifter).

2)

Senaste lydelse 2007:284.

Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Bestämmelser om särskilda avdrag från socialavgifterna finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Bestämmelser om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter finns i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1060

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)