Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2020:1080) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik

Utfärdad den 26 november 2020.
Publicerad den 3 december 2020

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

Förordningen är meddelad med stöd av

  • 24 § lagen om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik i fråga om 2 § andra stycket,

  • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §, och

  • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Indrivning av fordran för återbetalning

2 §

Bestämmelser om begäran om indrivning finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Av 3 § samma förordning framgår att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bemyndigande

3 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1080

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.