Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:53

Publicerad den 4 februari 2021
Lag om ändring i lagen (2020:548) om omställningsstöd
Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 33 § lagen (2020:548) om omställningsstöd ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:175.

En fordran som avses i 32 § får utmätas trots att den inte får överlåtas. Utmätning får dock göras först efter att Kronofogdemyndigheten har fått tillfälle att ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.

Bestämmelserna i 5 kap. 13 §§ utsökningsbalken tillämpas inte vid utmätning av en fordran på omställningsstöd som ska betalas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:53

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)