Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:164 Publicerad den 5 mars 2021Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)Utfärdad den 4 mars 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:68, bet. 2020/21:SkU16, rskr. 2020/21:206. föreskrivs att 2 kap. 9 a § vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.2 kap.9 a §9 a §Senaste lydelse 2017:1215. För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 april 2021 eller senare ska, i stället för vad som sägs i 9 § om koldioxidbeloppet, andra stycket gälla under tid som infaller under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.Koldioxidbeloppet är för ett skatteår summan av107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 90 gram och upp till och med 130 gram, och132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 130 gram.Första stycket gäller inte för fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol.Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före ikraftträdandet.För fordon som blivit skattepliktiga för första gången före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMarc Gren(Finansdepartementet)