Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2021-0166

SFS 2021:166

Publicerad den 5 mars 2021
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 12 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi2) ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2020/21:65, bet. 2020/21:SkU17, rskr. 2020/21:207.

2)

Senaste lydelse av 1 kap. 12 a § 2021:165.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:166
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

  2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande vid yrkande om avdrag, ansökan om återbetalning eller begäran om omprövning som gjorts under perioden 1 april 2021–30 juni 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Jan Larsson
(Finansdepartementet)