Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:233

Publicerad den 26 mars 2021
Förordning om ändring i förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–februari 2021
Utfärdad den 25 mars 2021

Regeringen föreskriver att 12, 15, 21 och 25 §§ förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–februari 2021 ska ha följande lydelse.

Stödet ska minskas med belopp som handelsbolaget fått eller kommer att få i

 1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på,

 2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser, eller

 3. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser.

Stödet ska även minskas med stödbelopp som handelsbolaget tagit emot för motsvarande stödperiod enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020, förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 eller förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021.

En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

 1. de fysiska och juridiska personer som är delägare i handelsbolaget per den 28 februari 2021,

 2. handelsbolagets nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019,

 3. nedgången i handelsbolagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden,

 4. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

 5. om handelsbolaget erhållit försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,

 6. om handelsbolaget erhållit stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

 7. om handelsbolaget erhållit stöd som lämnats enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,

 8. om handelsbolaget har ansökt om eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020,

 9. om handelsbolaget har för avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021,

 10. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse som handelsbolaget har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,

 11. om handelsbolaget, eller någon av delägarna i handelsbolaget, är försatt i konkurs,

 12. om en eller flera delägare i handelsbolaget har näringsförbud, och

 13. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och samvete.

Om handelsbolaget har ansökt om stöd enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats.

Om handelsbolaget har för avsikt att söka eller har ansökt om stöd enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats.

Handelsbolaget är återbetalningsskyldigt om

 1. bolaget efter beslut om stöd enligt denna förordning tagit emot stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020, förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 eller förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021,

 2. bolaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

 3. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som handelsbolaget är återbetalningsskyldigt för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 26 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:233

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)