Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:284

Publicerad den 16 april 2021
Lag om ändring i lagen (2020:548) om omställningsstöd
Utfärdad den 15 april 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2020:548) om omställningsstöd ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2020/21:SkU36, rskr. 2020/21:247.

En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket och ska innehålla följande uppgifter:

  1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen för referensperioden,

  2. vad nedgången i nettoomsättning beror på,

  3. om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

  4. de fasta kostnader som ansökan avser,

  5. ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor,

  6. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på,

  7. statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på, och

  8. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd.

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och samvete.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:284
  1. Denna lag träder i kraft den 19 april 2021.

  2. Bestämmelsen i 5 § första stycket 3 i den äldre lydelsen tillämpas på ansökningar om stöd som kom in till Skatteverket före den 25 februari 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)