Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:375

Publicerad den 21 maj 2021
Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Utfärdad den 20 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen (1991:481)

1)

Prop. 2020/21:160, bet. 2020/21:SkU11, rskr. 2020/21:292.

dels att 18 a, 39 och 40 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 18 c–18 f, 27 a och 32 c §§, av följande lydelse.

2) En person som inte är eller har varit folkbokförd får tilldelas ett samordningsnummer som identitetsbeteckning.

2)

Senaste lydelse 2009:272.

Ett samordningsnummer får tilldelas efter

 1. begäran från en myndighet eller ett annat organ som regeringen bestämmer, eller

 2. ansökan av en enskild som

  1. har en sådan anknytning till Sverige att han eller hon kan antas behöva en identitetsbeteckning, och

  2. inställer sig personligen hos Skatteverket och styrker sin identitet.

Samordningsnumret ska utgå från den enskildes födelsetid. Numret ska anges med två siffror för vardera år, månad och dag i nu nämnd ordning. Siffrorna för dag ska adderas med 60. Därefter anges ett tresiffrigt individnummer, som är udda för män och jämnt för kvinnor, samt en kontrollsiffra.

Vad som sägs i 18 § tredje och fjärde styckena gäller även samordningsnummer.

Ett samordningsnummer får förnyas efter anmälan av den som kan begära tilldelning av samordningsnummer enligt 18 a § andra stycket 1. Det får också förnyas på ansökan av den enskilde, om han eller hon uppfyller förutsättningarna i 18 a § andra stycket 2.

Ett samordningsnummer ska förklaras vilande

 1. om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse enligt 18 c § har kommit in vid utgången av det femte kalenderåret efter det år då numret tilldelades eller senast förnyades, eller

 2. om det finns andra skäl för det.

Skatteverket får efter ansökan av den enskilde eller den som kan begära tilldelning av samordningsnummer förnya ett nummer som har förklarats vilande.

Ett samordningsnummer som är vilande får förnyas endast om förutsättningarna för tilldelning av samordningsnummer enligt 18 a § är uppfyllda vid prövningen av ansökan om förnyelse.

Om en persons samordningsnummer är vilande, ska en begäran eller ansökan om ett nytt samordningsnummer anses som en ansökan om förnyelse enligt första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om tilldelning och förnyelse av samordningsnummer.

En person med ett samordningsnummer som har en kontaktadress registrerad i folkbokföringsdatabasen ska anmäla ändringar av adressen till Skatteverket.

Anmälningsskyldigheten gäller inte om samordningsnumret är vilande eller personen omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

En myndighet ska underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig.

En sådan underrättelse behöver inte lämnas om särskilda skäl talar mot det.

Skyldigheten i första stycket gäller inte för Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Den gäller inte heller i fråga om uppgifter som omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

3) Följande beslut enligt lagen får inte överklagas:

3)

Senaste lydelse 2018:684.

 1. om vitesföreläggande,

 2. om kontrollbesök,

 3. om fastställande av födelsenummer och kontrollsiffra i personnummer,

 4. om individnummer och kontrollsiffra i samordningsnummer,

 5. om tilldelning av samordningsnummer enligt 18 a § andra stycket 1,

 6. om förnyelse efter anmälan enligt 18 c § eller ansökan enligt 18 e § första stycket av den som kan begära tilldelning av samordningsnummer, och

 7. om vilandeförklaring enligt 18 d § 1 med anledning av att någon anmälan om förnyelse inte har kommit in i rätt tid.

4) Andra beslut av Skatteverket än som anges i 39 § får överklagas av den person som beslutet gäller och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Om ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare, får ett beslut om barnets folkbokföring även överklagas av en av dem ensam. Om en socialnämnd har ansökt om skyddad folkbokföring enligt 30 § tredje stycket, får beslutet även överklagas av nämnden. Ett beslut om en persons bosättning får även överklagas av en kommun som berörs av beslutet.

4)

Senaste lydelse 2018:684.

En enskilds överklagande av ett beslut om folkbokföring enligt 3–17, 20, 21 och 22 §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. Beslut i en annan fråga får överklagas av en enskild utan begränsning till en viss tid.

Det allmänna ombudets eller en kommuns överklagande ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:375
 1. Denna lag träder i kraft den 18 juni 2021.

 2. Vid tillämpningen av 18 d § 1 ska en person som har tilldelats ett samordningsnummer före 2016 anses ha tilldelats numret under 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)