Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2021-0411

SFS 2021:411

Publicerad den 28 maj 2021
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 2 och 10 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:113, bet. 2020/21:SkU25, rskr. 2020/21:294.

2) Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

2)

Senaste lydelse 2018:1887.

 1. framställts

  1. i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt,

  2. av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och

  3. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät,

 2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning överförts av en producent eller en nätinnehavare till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller nätinnehavaren,

 3. framställts och förbrukats på ett fartyg eller annat transportmedel,

 4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, eller

 5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 250 kilowatt installerad generatoreffekt,

 2. sol, i stället motsvaras av 500 kilowatt installerad toppeffekt, och

 3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 100 kilowatt installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b.

3) Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft, om

3)

Senaste lydelse 2020:1045.

 1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och

 2. den elektriska kraften inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

Den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 250 kilowatt installerad generatoreffekt,

 2. sol, i stället motsvaras av 500 kilowatt installerad toppeffekt, och

 3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 100 kilowatt installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1.

Avdrag enligt första stycket får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:411
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för elektrisk kraft som framställts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Jan Larsson
(Finansdepartementet)