Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:418

Publicerad den 29 maj 2021
Förordning om ändring i förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–februari 2021
Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–februari 2021 samt 4–7, 11, 13 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–juni 2021

Stödperioder enligt denna förordning är

 1. mars och april 2020,

 2. maj 2020,

 3. juni och juli 2020,

 4. augusti–oktober 2020,

 5. november och december 2020,

 6. januari och februari 2021,

 7. mars 2021,

 8. april 2021,

 9. maj 2021, och

 10. juni 2021.

En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för den stödperiod som anges i 4 § första stycket 3 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för de stödperioder som anges i 4 § första stycket 2 och 4 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för respektive stödperiod understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för de stödperioder som anges i 4 § första stycket 1 och 5–10 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för respektive stödperiod understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Som förutsättning för stöd gäller även att

 1. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

 2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11–13 §§, per handelsbolag uppgår till minst 1 000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 2 och 7–10, till minst 2 000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 1, 3, 5 och 6 och till minst 3 000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 4, och

 3. handelsbolaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Som förutsättning för stöd gäller även att handelsbolaget under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019 uppfyller kravet på minsta nettoomsättning.

För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 1–4 ska kravet på minsta nettoomsättning beräknas enligt följande formel: (200 000 kronor x antal delägare i handelsbolaget).

För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 5–10 ska kravet på minsta nettoomsättning beräknas enligt följande formel: (180 000 kronor x antal delägare i handelsbolaget).

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena ska det antal delägare som var registrerade i handelsbolaget per den 28 februari 2021 beaktas.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket är längre eller kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån.

För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 1–4 lämnas stöd med 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 5–10 lämnas stöd med 90 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

Stöd till ett handelsbolag får inte överskrida maxtaket för stöd.

Maxtaket för stöd för en eller flera av de sammanlagda stödperioderna som anges i 4 § första stycket 1–3 beräknas enligt följande formel: (120 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget).

Maxtaket för stödperioden som anges i 4 § första stycket 4 beräknas enligt följande formel: (72 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget).

Maxtaket för respektive stödperiod som anges i 4 § första stycket 5–6 beräknas enligt följande formel: (48 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget).

Maxtaket för respektive stödperiod som anges i 4 § första stycket 7–10 beräknas enligt följande formel: (24 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget).

Vid tillämpningen av andra–femte styckena ska det antal fysiska personer som var registrerade som delägare i handelsbolaget per den 28 februari 2021 beaktas.

En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges i 14 §

 1. senast den 15 juni 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 1–6, och

 2. senast den 15 september 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 7–10.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:418

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)