Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:426

Publicerad den 29 maj 2021
Förordning om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Utfärdad den 27 maj 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:177) om tobaksskatt

dels att 2, 6, 8, 9 och 11 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 § ska lyda ”Underrättelse vid oegentlighetsbeskattning”.

Bemyndiganden att meddela föreskrifter

1) Skatteverket får meddela föreskrifter om

1)

Senaste lydelse 2012:698.

 1. märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

 2. godkännande av skatteupplag,

 3. säkerhet enligt lagen om tobaksskatt,

 4. tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 18 § första stycket 2 eller 39 a § 1 lagen om tobaksskatt,

 5. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det datoriserade systemet,

 6. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt 23 § lagen om tobaksskatt, dokument i reservsystemet och ledsagardokument,

 7. upplagshavare eller lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

 8. mottagande av varor utan skatt enligt 31 e § lagen om tobaksskatt,

 9. avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 2 och 3 lagen om tobaksskatt,

 10. upplagshavares bokföring enligt 10 § lagen om tobaksskatt, och

 11. hantering av mottagningsrapporter, när varor tas emot av mottagare som avses i 8 b § första stycket 1 d lagen om tobaksskatt.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om tobaksskatt.

Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, representanter vid distansförsäljning, registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak och lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, representanter vid distansförsäljning, registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak och lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

I en ansökan om godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare eller av skatteupplag, ska anges vilket eller vilka varuslag sökanden avser att godkännandet ska omfatta.

I ett beslut om godkännande ska anges för vilket eller vilka varuslag godkännandet gäller.

Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i kommissionens förordning (EG) 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

2) Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak och lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

2)

Senaste lydelse 2013:238.

 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

 3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

  1. har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

  2. efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Upplagshavare, registrerade varumottagare och registrerade avsändare ska även anmäla till Skatteverket om grunderna för beräkningen av ställd säkerhet ändras. Detsamma gäller den som säljer varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16 eller 38 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Upplagshavare ska även anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av de uppgifter som lämnats i ansökan om godkännande av skatteupplag eller av sådana uppgifter avseende det godkända skatteupplaget som senare lämnats till Skatteverket.

Anmälningar som avses i 16 b, 17, 38 b och 38 e §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt och i 7 och 10 §§ denna förordning samt ansökningar som avses i 6 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:426
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Marc Gren
(Finansdepartementet)