Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2021-0669

SFS 2021:669

Publicerad den 23 juni 2021
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 a kap. 2 c § och 7 kap. 3 c och 4 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:185, bet. 2020/21:MJU24, rskr. 2020/21:374.

2) För biogas eller biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning medges befrielse från energiskatt med 100 procent och från koldioxidskatt med 100 procent.

2)

Senaste lydelse 2020:1045.

Första stycket gäller endast om bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Om bränslet förbrukas i en sådan anläggning som avses i 1 kap. 3 a § lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, gäller första stycket dessutom endast om förbrukaren vid förbrukningstillfället innehar ett hållbarhetsbesked som omfattar bränslet enligt 3 kap. samma lag.

3) Avdrag enligt 3 a och 3 b §§ medges endast om

3)

Senaste lydelse 2017:1231.

  1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

  2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och

  3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.

4) En skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på biogas och biogasol som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle.

4)

Senaste lydelse 2020:1045. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

Första stycket gäller endast om

  1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd,

  2. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare, och

  3. biogasen eller biogasolen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:669
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Jan Larsson
(Finansdepartementet)