Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1154

Publicerad den 4 december 2021
Lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 och 12 §§ lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74.

9 §

2) Skattskyldig för import av skattepliktiga varor som är yrkesmässig för någon av de inblandade parterna är

2)

Senaste lydelse 2020:568.

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

 2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

 3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen i det andra EU-landet.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i förordning (EU) nr 952/2013.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare.

12 §

3) Skyldighet att betala skatt inträder

3)

Senaste lydelse 2020:568.

 1. för den som är godkänd lagerhållare, när

  1. en skattepliktig vara efter försäljning från lagerhållaren levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

  2. en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,

  3. en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

  4. godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager, eller

  5. en skattepliktig vara förs in till Sverige efter det att lagerhållaren har förmedlat en distansförsäljning av varan från en undantagen säljare,

 2. för den som är skattskyldig enligt 8 § 6, när den skattepliktiga varan tillverkas,

 3. för den som är skattskyldig enligt 8 § 2, 3, 4, 5 eller 7, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,

 4. för den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 eller 2, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, och

 5. för den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 3, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1154
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Linnea Westman
(Finansdepartementet)