Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:85

Publicerad den 4 februari 2022
Förordning om ändring i förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–september 2021
Utfärdad den 3 februari 2022

Regeringen föreskriver att 12, 21 och 25 §§ förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–september 20211) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:776.

2) Stödet ska minskas med belopp som handelsbolaget fått eller kommer att få i

2)

Senaste lydelse 2021:706.

  1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på,

  2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser, eller

  3. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 om stödet lämnats för den stödperiod ansökan avser.

Stödet ska även minskas med stödbelopp som handelsbolaget tagit emot för motsvarande stödperiod enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020, förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 eller förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd.

3) Om handelsbolaget har ansökt om stöd enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats.

3)

Senaste lydelse 2021:706.

Om handelsbolaget har för avsikt att söka eller har ansökt om stöd enligt förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd har fattats.

4) Handelsbolaget är återbetalningsskyldigt om

4)

Senaste lydelse 2021:706.

  1. bolaget efter beslut om stöd enligt denna förordning tagit emot stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020, förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 eller förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd,

  2. bolaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

  3. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som handelsbolaget är återbetalningsskyldigt för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 26 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:85

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2022.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)