Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:88

Publicerad den 4 februari 2022
Förordning om ändring i förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–september 2021
Utfärdad den 3 februari 2022

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–september 20211) samt 3–7, 11, 13, 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:776.

Förordning om omsättningsstöd till handelsbolag

Stöd enligt denna förordning får lämnas till ett handelsbolag som

 1. per den 31 december 2021 har minst en fysisk person som är registrerad som delägare i handelsbolaget,

 2. vid tidpunkten för ansökan bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

 3. vid tidpunkten för ansökan är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med handelsbolag avses i denna förordning även kommanditbolag.

2) Stödperioder enligt denna förordning är

2)

Senaste lydelse 2021:776.

 1. mars och april 2020,

 2. maj 2020,

 3. juni och juli 2020,

 4. augusti-oktober 2020,

 5. november och december 2020,

 6. januari och februari 2021,

 7. mars 2021,

 8. april 2021,

 9. maj 2021,

 10. juni 2021,

 11. juli 2021,

 12. augusti 2021,

 13. september 2021,

 14. december 2021,

 15. januari 2022, och

 16. februari 2022.

En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

3) Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för den stödperiod som anges i 4 § första stycket 3 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för stödperioden understiger 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

3)

Senaste lydelse 2021:776.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för de stödperioder som anges i 4 § första stycket 2 och 4 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för respektive stödperiod understiger 60 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för de stödperioder som anges i 4 § första stycket 1 och 5–16 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning för respektive stödperiod understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

4) Som förutsättning för stöd gäller även att

4)

Senaste lydelse 2021:776.

 1. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

 2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11–13 §§, per handelsbolag uppgår till minst 1 000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 2 och 7–16, till minst 2 000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 1, 3, 5 och 6 och till minst 3 000 kronor för en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 4, och

 3. handelsbolaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

5) Som förutsättning för stöd gäller även att handelsbolaget under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019 uppfyller kravet på minsta nettoomsättning.

5)

Senaste lydelse 2021:776.

För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 1–4 ska kravet på minsta nettoomsättning beräknas enligt följande formel: (200 000 kronor x antal delägare i handelsbolaget).

För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 5–16 ska kravet på minsta nettoomsättning beräknas enligt följande formel: (180 000 kronor x antal delägare i handelsbolaget).

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena ska det antal delägare som var registrerade i handelsbolaget per den 31 december 2021 beaktas.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket är längre eller kortare än tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande mån.

6) För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 1–4 lämnas stöd med 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

6)

Senaste lydelse 2021:776.

För de stödperioder som anges i 4 § första stycket 5–16 lämnas stöd med 90 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

7) Stöd till ett handelsbolag får inte överskrida maxtaket för stöd.

7)

Senaste lydelse 2021:776.

Maxtaket för stöd för en eller flera av de sammanlagda stödperioderna som anges i 4 § första stycket 1–3 beräknas enligt följande formel: (120 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget).

Maxtaket för stödperioden som anges i 4 § första stycket 4 beräknas enligt följande formel: (72 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget).

Maxtaket för respektive stödperiod som anges i 4 § första stycket 5–6 beräknas enligt följande formel: (48 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget).

Maxtaket för respektive stödperiod som anges i 4 § första stycket 7–16 beräknas enligt följande formel: (24 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget).

Vid tillämpningen av andra–femte styckena ska det antal fysiska personer som var registrerade som delägare i handelsbolaget per den 31 december 2021 beaktas.

8) En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

8)

Senaste lydelse 2021:706.

 1. de fysiska och juridiska personer som är delägare i handelsbolaget per den 31 december 2021,

 2. handelsbolagets nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019,

 3. nedgången i handelsbolagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för referensperioden,

 4. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

 5. om handelsbolaget erhållit försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,

 6. om handelsbolaget erhållit stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

 7. om handelsbolaget erhållit stöd som lämnats enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,

 8. om handelsbolaget har ansökt om eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020,

 9. om handelsbolaget har för avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd,

 10. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse som handelsbolaget har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,

 11. om handelsbolaget, eller någon av delägarna i handelsbolaget, är försatt i konkurs,

 12. om en eller flera delägare i handelsbolaget har näringsförbud, och

 13. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och samvete.

9) En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges i 14 §

9)

Senaste lydelse 2021:776.

 1. senast den 15 juni 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 1–6,

 2. senast den 15 september 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 7–10,

 3. senast den 30 november 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 11–13,

 4. senast den 30 april 2022, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 14 och 15, och

 5. under perioden 1 mars till och med 30 april 2022, om ansökan avser en sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 16.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:88
 1. Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2022.

 2. Bestämmelserna i 3, 7, 13 och 15 §§ i den äldre lydelsen gäller dock fortfarande för stödperioder före stödperioden december 2021.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)