Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2022:155) om tobaksskatt

Publicerad den 11 mars 2022
Utfärdad den 3 mars 2022

Innehåll, tillämpning, definitioner och förklaringar

Innehåll

Lagens tillämpningsområde

Definitioner och förklaringar

Benämningar på vissa EU-rättsakter

Tobaksvara och EU-harmoniserad tobaksvara

EU och EU-land samt tredjeland

Otillåten införsel

Vissa tullrelaterade termer och uttryck

Särskilda definitioner för förfarandet vad avser EU-harmoniserade tobaksvaror

Skattepliktens omfattning, skattebelopp och kontrollmärkning

Innehåll

Skatt på cigaretter

Visa lydelse

SFS 2022:1790

Skatt på cigarrer och cigariller

Visa lydelse

SFS 2022:1790

Skatt på röktobak

Visa lydelse

SFS 2022:1790

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak

Skatt på snus och tuggtobak

Visa lydelse

SFS 2022:1790

Skatt på övrig tobak

Visa lydelse

SFS 2022:1790

Skatteomräkning

Visa lydelse

SFS 2022:1790

Undantag från skatteplikt

Varor som förs in till Sverige för en enskild persons personliga bruk

Varor som fullständigt förstörts eller gått förlorade

Kontrollmärkning och andra regler om försäljning av cigaretter

Godkännanden inom uppskovsförfarandet

Innehåll

Upplagshavare och skatteupplag

Vem får godkännas som upplagshavare?

Skatteupplag

Lagerbokföring

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

Säkerhet för flyttning av varor under uppskovsförfarandet

Säkerhet för betalning av skatt

Säkerhet vid återkallelse av godkännande

Registrerad varumottagare

Ordinarie mottagningsplats

Krav vid mottagande av varor under uppskovsförfarandet

Tillfälligt registrerad varumottagare

Registrerad avsändare

Ansökan och beslut

Återkallelse av godkännande

Jämkning av säkerhetsbelopp

Flyttningar under uppskovsförfarandet

Innehåll

När får varor flyttas under uppskovsförfarandet?

Flyttningar från ett skatteupplag

Flyttningar från platsen för import

Flyttningar till en direkt leveransplats

Särskilda bestämmelser om flyttningar till fartyg och luftfartyg

Krav på elektroniskt administrativt dokument och säkerhet

Ytterligare krav vid import

När avslutas en flyttning?

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

Dokumenthantering vid flyttningar av varor under uppskovsförfarandet

Innehåll

Det datoriserade systemet

Elektroniskt administrativt dokument och administrativ referenskod

Den administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

Ändrad destination

Den administrativa referenskoden ska lämnas till Tullverket vid export

Underrättelse om att varor inte längre ska föras ut ur unionens tullområde

Intyg om skattefrihet ska medfölja varor i vissa fall

Mottagningsrapport

Exportrapport

Bevis om att flyttningen har avslutats

Reservsystemet

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

Distansförsäljning

Tillfälligt registrerad distansförsäljare

Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning, och som inte är registrerad distansförsäljare enligt 3 §, ska innan varorna avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska avse en särskilt angiven flyttning och ska göras bara om säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land för varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren blir gällande.

Registrerad distansförsäljare

Den som avser att avsända varor genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket för registrering som registrerad distansförsäljare.

En sådan registrering ska göras om avsändaren

 1. har ställt säkerhet för skatten enligt 4 §,

 2. inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

 3. inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

En registrerad distansförsäljare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras distansförsäljaren för varorna i Sverige eller ett annat EU-land. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som är under flyttning från den registrerade distansförsäljaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om distansförsäljaren avregistreras.

Avregistrering

Anmälningsskyldighet för mottagare vid distansförsäljning

Förfarandet för beskattade varor

Innehåll

När ska förfarandet för beskattade varor användas?

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

Aktörer inom förfarandet för beskattade varor

Tillfälligt certifierad mottagare

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad mottagare enligt 7 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad mottagare. Även en enskild person som avser att ta emot varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare.

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress där varorna kommer att tas emot.

En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska begränsas till att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning.

En registrering ska göras när säkerhet ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir gällande.

Certifierad mottagare

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, ta emot varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad mottagare.

En sådan registrering ska göras om mottagaren

 1. har ställt säkerhet för skatten enligt 8 §,

 2. har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 9 §,

 3. inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot enligt 61 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid en avstämning av detta, och

 4. inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttningen påbörjas. Säkerheten ska som lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som är under flyttning till den certifierade mottagaren.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren avregistreras.

En certifierad mottagare ska till Skatteverket ange en adress där mottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie mottagningsplats). Den certifierade mottagaren får även ta emot varor på en annan adress (alternativ mottagningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna påbörjas.

En certifierad mottagare som tar emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det på den ordinarie mottagningsplats eller alternativa mottagningsplats som angetts i det förenklade elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.

Tillfälligt certifierad avsändare

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad avsändare enligt 11 §, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad avsändare. Även en enskild person som avser att avsända varor under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad avsändare.

En registrering som tillfälligt certifierad avsändare ska begränsas till att gälla avsändandet av en särskilt angiven flyttning.

En tillfälligt certifierad avsändare ska till Skatteverket ange den adress från vilken varorna kommer att avsändas.

Certifierad avsändare

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, avsända varor som enligt 2 § ska flyttas under förfarandet för beskattade varor får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad avsändare.

En certifierad avsändare ska till Skatteverket ange en adress från vilken avsändaren kommer att avsända varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor (ordinarie avsändningsplats). Den certifierade avsändaren får även avsända varor från en annan adress (alternativ avsändningsplats) om Skatteverket har underrättats om denna innan flyttningen av varorna påbörjas.

En certifierad avsändare som avsänder varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det från den ordinarie avsändningsplats eller alternativa avsändningsplats som angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.

Avregistrering

När påbörjas och avslutas en flyttning?

Flyttningar som påbörjas utanför Sverige

Dokumenthantering vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor

Innehåll

Det datoriserade systemet

Elektroniskt förenklat administrativt dokument och förenklad administrativ referenskod

Den förenklade administrativa referenskoden ska medfölja flyttningen

Ändrad destination

Reservsystemet

Ersättningsdokument

Åtgärder när det datoriserade systemet åter är tillgängligt

Skattskyldighet för EU-harmoniserade tobaksvaror

Innehåll

Registrerad varumottagare och tillfälligt registrerad varumottagare

Certifierad mottagare och tillfälligt certifierad mottagare

Import och otillåten införsel

Tillverkning eller användning för annat ändamål

Särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats eller påförts

Vissa särskilda undantag

Varor för yrkesmässig försäljning ombord på fartyg och luftfartyg

Proviantering

Beskattade varor som omhändertagits av Tullverket

Beskattning vid oegentligheter

Varor som flyttas under uppskovsförfarandet

Varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en distansförsäljare

Flyttningar som inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument

Undantag från skatt

Särskilt ansvar för betalning

Hantering och skattskyldighet avseende snus, tuggtobak och övrig tobak

Innehåll

Godkännande som lagerhållare

Vem får godkännas som lagerhållare?

Återkallelse av godkännande

Distansförsäljning av snus, tuggtobak och övrig tobak

Anmälan och säkerhet för distansförsäljare av snus, tuggtobak och övrig tobak

Godkännande som registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak

Mottagare vid distansförsäljning

Vissa krav vid införsel från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde

Distansförsäljning

Import och otillåten införsel

Skattskyldiga och skattskyldighetens inträde i andra fall

Särskild skattskyldighet i vissa fall för varor för vilka skatten inte har redovisats

Mottagande av varor utan skatt vid proviantering

Avdrag

Avdrag för upplagshavare

Avdrag för godkända lagerhållare

Avdrag i samband med proviantering och exportbutiker

Återbetalning av skatt

Innehåll

Återbetalning för varor som oegentlighetsbeskattats i Sverige

Återbetalning för EU-harmoniserade tobaksvaror som flyttats till ett annat EU-land

Varor som har flyttats under förfarandet för beskattade varor

Varor som har varit föremål för distansförsäljning

Varor som har varit föremål för oegentlighetsbeskattning i ett annat EU-land

Återbetalning för tuggtobak och övrig tobak som flyttats till ett annat EU-land

Återbetalning vid export

Återbetalning för varor som omhändertagits av Tullverket

Formkrav på en ansökan om återbetalning

Återbetalning för vissa skattebefriade subjekt

Generella förfaranderegler, omprövning och överklagande

Innehåll

Allmänna bestämmelser i fråga om förfarandet vid beskattning

Förfarandet vid beskattning vid import och otillåten införsel

Omprövning och överklagande av vissa beslut enligt denna lag

Beslut enligt denna lag som inte omfattas av 8 och 9 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

En begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) vid omprövning av ett sådant beslut.

Ett överklagande av Skatteverkets beslut om återbetalning enligt 12 kap. 10 § ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen vid överklagande av ett sådant beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:155
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023 i fråga om 6 kap. 2–4 §§, 7 kap. 5–11 §§ och 13 kap. 10 § och i övrigt d. 13 febr. 2023.

 2. Genom lagen upphävs lagen (1994:1563) om tobaksskatt d. 13 febr. 2023.

 3. Skyldigheten enligt 6 kap. 2 § och 7 kap. 5 och 10 §§ att anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare, tillfälligt certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad avsändare gäller bara flyttningar som påbörjas eller avses att påbörjas från och med d. 13 febr. 2023.

 4. Om en flyttning av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet gäller 9 § första stycket 3 och 4, 16–16 c §§ och 20 § första stycket 3 i den upphävda lagen.

 5. Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet och varan förs in eller tas emot senast den 31 december 2023 gäller 9 § första stycket 5, 9 a och 17 §§, 20 § första stycket 4 samt 26 § i den upphävda lagen.

 6. I övrigt gäller den upphävda lagen fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

 7. Om skattepliktiga varor har flyttats under uppskovsförfarandet enligt bestämmelserna i 8 b, 8 c och 8 e §§ i den upphävda lagen ska de nya bestämmelserna i 4 kap. 2–7 och 10 §§ anses ha tillämpats.

 8. Om en flyttning av snus, tuggtobak eller övrig tobak har påbörjats enligt kraven i 38 b, 38 c eller 38 e § i den upphävda lagen ska de nya bestämmelserna i 10 kap. 5–7 eller 11 § anses ha tillämpats.

 9. Med tobaksskatt enligt den nya lagen likställs tobaksskatt som har betalats enligt den upphävda lagen.

 10. Ett godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare, registrerad avsändare, lagerhållare eller registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak eller ett godkännande av skatteupplag som har beslutats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande och ska likställas med ett godkännande enligt den nya lagen.

 11. Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket tillämpas inte på skatteupplag som har godkänts före d. 1 jan. 2018.

 12. Underrättelser enligt 5 kap. 8 § får lämnas på annat sätt än via det datoriserade systemet till och med d. 13 febr. 2024.

SFS 2022:1790

(Publicerad d. 17 dec. 2022)

SFS 2022:1792
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2024.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.