Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:157

Publicerad den 11 mars 2022
Lag om Europeiska unionens punktskatteområde
Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) följande.

1)

Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.

2)

Jfr rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen.

Vid tillämpningen av lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt och lagen (2022:156) om alkoholskatt ska Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Följande territorier, som ingår i Europeiska unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

 1. Kanarieöarna,

 2. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 3. Åland,

 4. Kanalöarna.

De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

Följande territorier, som inte ingår i Europeiska unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

 1. ön Helgoland,

 2. territoriet Büsingen,

 3. Ceuta,

 4. Melilla,

 5. Livigno.

Monaco, San Marino, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

Flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda för

 1. Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,

 2. San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,

 3. Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket,

 4. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,

 5. Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:157

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
MIKAEL DAMBERG
(Finansdepartementet)