Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2022-0247

SFS 2022:247

Publicerad den 6 april 2022
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Utfärdad den 31 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 och 1 b §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:84, bet. 2021/22:SkU19, rskr. 2021/22:201.

2) Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

2)

Senaste lydelse 2020:1155.

 

KN-nr

 

Slag av bränsle

 

Skattebelopp

 
 
 

Energiskatt

 

Koldioxidskatt

 

Summa skatt

 

1.

 

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1 – motorbensin

 

3 kr 78 öre per liter

 

2 kr 64 öre per liter

 

6 kr 42 öre per liter

 
 
 

– alkylatbensin

 

1 kr 71 öre per liter

 

2 kr 64 öre per liter

 

4 kr 35 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 82 öre per liter

 

2 kr 64 öre per liter

 

6 kr 46 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

 

4 kr 72 öre per liter

 

2 kr 64 öre per liter

 

7 kr 36 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

921 kr per m3

 

3 490 kr per m3

 

4 411 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1

 

2 111 kr per m3

 

2 292 kr per m3

 

4 403 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

2 434 kr per m3

 

2 292 kr per m3

 

4 726 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

2 601 kr per m3

 

2 292 kr per m3

 

4 893 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11–2711 19 00

 

Gasol m.m. som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

3 672 kr per 1 000 kg

 

3 672 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

1 184 kr per 1 000 kg

 

3 672 kr per 1 000 kg

 

4 856 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

2 613 kr per 1 000 m3

 

2 613 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

1 018 kr per 1 000 m3

 

2 613 kr per 1 000 m3

 

3 631 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

701 kr per 1 000 kg

 

3 037 kr per 1 000 kg

 

3 738 kr per 1 000 kg

 

7.

 

2710 11 31

 

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

 

3 kr 82 öre per liter

 

2 kr 64 öre per liter

 

6 kr 46 öre per liter

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

  1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

  2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

  3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

  4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och

  5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

3) För kalenderåret 2023 och efterföljande kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår.

3)

Senaste lydelse 2021:882.

För bränslen som avses i

  1. 1 § första stycket 3 a samt 4–6 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,

  2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket.

Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2021.

Beloppen enligt andra stycket 1 och 2 avrundas var för sig till hela kronor och ören.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:247
  1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Jan Larsson
(Finansdepartementet)