Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2022-0284

SFS 2022:284

Publicerad den 21 april 2022
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Utfärdad den 13 april 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska införas en ny paragraf, 1 kap. 12 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:71, bet. 2021/22:SkU18, rskr. 2021/22:202.

2) Ett företag ska inte anses vara ett sådant företag utan rätt till statligt stöd som avses i 12 § 1, om företaget fick ekonomiska svårigheter under perioden 1 mars 2020–31 december 2021 men inte befann sig i sådana svårigheter den 29 februari 2020. Det gäller dock bara statliga stöd som utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som avses i 11 a § 1, 2, 4, 6, 7, 12–17 och 19 i den lydelse som gällde den 31 december 2021.

2)

Tidigare 12 a § upphävd genom 2021:166.

Första stycket gäller endast företag som för den angivna perioden

  1. yrkar avdrag eller ansöker om återbetalning, eller

  2. begär omprövning av beslut avseende ett sådant yrkande eller en sådan ansökan.

Första stycket gäller inte företag som har försatts i konkurs vid yrkandet, ansökan eller begäran enligt andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:284
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för yrkande om avdrag, ansökan om återbetalning och begäran om omprövning som har gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Ulf Olovsson
(Finansdepartementet)