Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2022-0285

SFS 2022:285

Publicerad den 21 april 2022
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Utfärdad den 13 april 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 12 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi2) ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2021/22:71, bet. 2021/22:SkU18, rskr. 2021/22:202.

2)

Senaste lydelse av 1 kap. 12 a § 2022:284.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:285
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

  2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande vid yrkande om avdrag, ansökan om återbetalning eller begäran om omprövning som gjorts under perioden 1 juli 2022–31 december 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Ulf Olovsson
(Finansdepartementet)