Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2022-0413

SFS 2022:413

Publicerad den 18 maj 2022
Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
Utfärdad den 12 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:96, bet. 2021/22:SkU23, rskr. 2021/22:267.

2)

Lagen omtryckt 2000:500.

3) Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

3)

Senaste lydelse 2019:261.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

 1. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

 2. omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

 3. import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 9 a kap. 5–7 §§,

 4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, med undantag för

  1. annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och

  2. spritdrycker, vin och starköl, och

 5. omsättning av restaurang- och cateringtjänster, med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl.

Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

 • omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor, om inte annat följer av 3 kap. 13 och 14 §§, under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

  • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad,

  • tidningar och tidskrifter,

  • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,

  • musiknoter, samt

  • kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,

 • omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 6, 7, 8 eller 11 samt annan omsättning än för egen verksamhet, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,

 • omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt förvärv och import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av innehållet i en vara som omfattas av 1,

 • omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller annan information tillgänglig särskilt för personer med läsnedsättning, om inte annat följer av 3 kap. 4 §,

 • omsättning av sådana produkter som avses i 1–4, om de

  1. tillhandahålls på elektronisk väg,

  2. inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam, och

  3. inte helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik,

 • tillträde till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar,

 • tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

 • tillträde till och förevisning av djurparker, förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden,

 • upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information,

 • upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

 • omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. 11 a § första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra stycket samma paragraf,

 • personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse, och

 • reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:413
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Anna Sundblad Stahre
(Finansdepartementet)