Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:446

Publicerad den 24 maj 2022
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

1)

Prop. 2021/22:126, bet. 2021/22:SkU24, rskr. 2021/22:291.

dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § och 31 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 d §, och närmast före 22 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

2) I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

2)

Senaste lydelse 2019:455.

 • överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

 • samfällighet (5 och 6 §§),

 • räntebidrag (7 §),

 • pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

 • avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

 • tjänstepensionsavtal (11 §),

 • underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),

 • skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

 • elcertifikat (14 §),

 • utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

 • schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

 • schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

 • gåva (22 §),

 • investeraravdrag (23 och 24 §§),

 • skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §),

 • utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §), och

 • avgift till arbetslöshetskassa (27 §).

Avgift till arbetslöshetskassa

3) Kontrolluppgift ska lämnas om sådan avgift till arbetslöshetskassa som avses i 67 kap. 50 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

3)

Tidigare 27 § upphävd genom 2019:129.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av svenska arbetslöshetskassor.

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas för en medlem som skriftligen har begärt detta hos arbetslöshetskassan.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om avgifter som har betalats till arbetslöshetskassan under året.

4) Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 och 23–27 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

4)

Senaste lydelse 2019:129.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

5) I detta kapitel finns bestämmelser om

5)

Senaste lydelse 2020:865.

 • uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),

 • uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

 • uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),

 • uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 a §§),

 • uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),

 • uppgift om tillkommande belopp (20 §),

 • uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),

 • uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),

 • uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),

 • uppgift om tillskott och uttag (30 §),

 • uppgift om betalning till utlandet (31 §),

 • uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),

 • uppgifter om skattereduktion (33–33 d §§), och

 • uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

Den som begär att avgift till en utländsk arbetslöshetskassa eller motsvarande avgift enligt en utländsk stats arbetslöshetsförsäkring ska medräknas i underlaget för skattereduktion enligt 67 kap. 50 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:446
 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

 2. De nya bestämmelserna i 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 d § och den nya lydelsen av 23 kap. 2 § tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2022.

 3. I en kontrolluppgift enligt 22 kap. 27 § som avser kalenderåret 2022 ska uppgift lämnas endast om avgifter som betalas efter den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)