Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:463

Publicerad den 25 maj 2022
Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021:22:166, bet. 2021/22:TU15, rskr. 2021/22:303.

2) Skatteverket ska besluta om att undanta en viss bil från skatteplikt efter ansökan från

2)

Senaste lydelse 2014:1501.

  1. den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, eller

  2. den som beviljats motsvarande tillstånd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns synnerliga skäl, ska ett undantag enligt första stycket gälla två bilar.

Befrielse från skatteplikt enligt första eller andra stycket får inte medges om bilen enligt anteckning i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register används i yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1055, eller yrkestrafiklagen (2012:210) eller i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:463

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Linnea Westman
(Finansdepartementet)