Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:889

Publicerad den 16 juni 2022
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 27 §, 3 kap. 15 och 18 §§ och rubrikerna närmast före 2 kap. 27 § och 3 kap. 15 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331.

Avgifter för personer som har fyllt 67 år2)

3) På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 67 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas.

3)

Senaste lydelse 2022:888.

Avgifter för personer som har fyllt 67 år4)

5) Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 67 år ska bara betala ålderspensionsavgiften.

5)

Senaste lydelse 2022:888.

6) Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

6)

Senaste lydelse 2022:888.

Första stycket gäller bara

  1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,

  2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och

  3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 67 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:889
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

  2. Bestämmelsen i 2 kap. 27 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ersättning som betalas efter den 31 december 2025.

  3. Bestämmelsen i 3 kap. 15 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2025. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2025 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

  4. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2025.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN
Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)