Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:995

Publicerad den 23 juni 2022
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 3 §, 62 kap. 14 § och rubriken närmast före 62 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.

3 §

2) Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete.

2)

Senaste lydelse 2021:1165.

Som ersättning för arbete räknas i denna lag även

 1. pension,

 2. livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,

 3. engångsbelopp på grund av personskada,

 4. sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30, 31, 34 och 36 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),

 5. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i näringsverksamhet,

 6. undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan liknande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen ska dra av i inkomstslaget näringsverksamhet,

 7. behållning på pensionssparkonto som ska avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen på grund av att pensionssparavtalet har upphört att gälla eller att behållningen har tagits i anspråk vid utmätning, konkurs, ackord eller företagsrekonstruktion,

 8. ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen, eller vid sådan tillfällig anställning eller sådant uppdrag som avses i 12 kap. 9 § samma lag, till den del ersättningen överstiger

  1. de schablonbelopp som anges i 12 kap. 6 a, 1015, 17 och 21 §§ inkomstskattelagen, eller

  2. den faktiska utgiften när det gäller kostnad för logi,

 9. andra ersättningar för kostnader i tjänsten än de som avses i 8, till den del ersättningen avser kostnader som det är uppenbart att mottagaren inte får dra av vid beskattningen,

 10. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen när en medlem har gått ur en ekonomisk förening, och

 11. annan kontant ersättning som betalas ut med anledning av tjänsten.

Avräkning efter ackord eller en fastställd rekonstruktionsplan

14 §

Om en skatt eller avgift som omfattas av ett villkor om avräkning i ett beslut om ackord eller i en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan sätts ned, ska det tillgodoräknade beloppet i första hand räknas av mot den skuld som ackordet eller planen avsåg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:995

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)