Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2022-0995

SFS 2022:995

Publicerad den 23 juni 2022
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 3 §, 62 kap. 14 § och rubriken närmast före 62 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.

2) Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete.

2)

Senaste lydelse 2021:1165.

Som ersättning för arbete räknas i denna lag även

 1. pension,

 2. livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,

 3. engångsbelopp på grund av personskada,

 4. sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30, 31, 34 och 36 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),

 5. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i näringsverksamhet,

 6. undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan liknande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen ska dra av i inkomstslaget näringsverksamhet,

 7. behållning på pensionssparkonto som ska avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen på grund av att pensionssparavtalet har upphört att gälla eller att behållningen har tagits i anspråk vid utmätning, konkurs, ackord eller företagsrekonstruktion,

 8. ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen, eller vid sådan tillfällig anställning eller sådant uppdrag som avses i 12 kap. 9 § samma lag, till den del ersättningen överstiger

  1. de schablonbelopp som anges i 12 kap. 6 a, 1015, 17 och 21 §§ inkomstskattelagen, eller

  2. den faktiska utgiften när det gäller kostnad för logi,

 9. andra ersättningar för kostnader i tjänsten än de som avses i 8, till den del ersättningen avser kostnader som det är uppenbart att mottagaren inte får dra av vid beskattningen,

 10. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen när en medlem har gått ur en ekonomisk förening, och

 11. annan kontant ersättning som betalas ut med anledning av tjänsten.

Avräkning efter ackord eller en fastställd rekonstruktionsplan

Om en skatt eller avgift som omfattas av ett villkor om avräkning i ett beslut om ackord eller i en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan sätts ned, ska det tillgodoräknade beloppet i första hand räknas av mot den skuld som ackordet eller planen avsåg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:995

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)